Vicars

vicar
Rev. Fr. Johnson Iype
2021-2022 Vicar
Read more
vicar
Rev. Fr. Thomas John Mavelil
2017-2021 Vicar
Read more
vicar
Rev. Fr. John K. Samuel
2014-2017 Vicar
Read more