Vicar

Rev. Fr. John K. Samuel

vicar

2014-2017

Vicar