Vicar

Rev. Fr. Thomas John Mavelil

vicar

2017-2021

Vicar